İşyeri Hekiminin Sağlık Gözetimi

İşyeri hekiminin sağlık gözetimi görevi, işyeri hekiminin görevleri: SAĞLIK GÖZETİMİ, İşyeri hekimi ve SAğlık Gözetimi, işyeri hekimi tarafından yapılan sağlık gözetimi, sağlık gözetim hizmeti

İşyeri hekiminin görevlerinden birisi de işverene SAĞLIK GÖZETİMİ yapmaktır. (Diğer Görevleri: RehberlikRisk değerlendirmesiİşyeri Hekiminin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt, İlgili birimlerle koordinasyon)

İşyeri Hekiminin Yapması Gereken Muayeneler

Sağlık gözetimi kapsamında işyeri hekimine “çalışanlara yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi yapmak” görev olarak tanımlanmıştır. Bu muayeneler öncesinde yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak yine işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır. Çalışanların muayeneleri ile gerekli tetkiklerin sonuçları işyeri hekimi tarafından EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenler ve işyerinde muhafaza eder.

İşyeri Hekiminin Görevleri >>>

Özetleyecek olursak: işyeri hekimi işe yeni gireceklere işe giriş muayenesi, mevcutta çalışanlara periyodik muayene yapar. Muayene öncesinde çalışanları bilgilendirir ve onamlarını alır. Tetkik isteyebilir. Muayene neticesini ve tetkikleri (hangi tetkiklerin yapıldığı mı yoksa tetkik sonuçları mı? bu durum açık değil!) EK-2 muayene formuna işler. EK-2’de verilen muayene formu örnektir. Yapılan işe ve ihtiyaca göre form üzerinde düzenleme yapılarak kullanılabileceği sonucu çıkıyor.  Ama bazı müfettişler bu formatı bozmadan işlenmiş evrak istiyorlar(mış). 

İşe giriş ve periyodik muayene dışında bir de çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yapılması gerekiyor. Muayene neticesinde eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesi tavsiye ediliyorsa bunu işverene yazılı olarak bildirerek onayına sunmak gerekir. Takdir işverenindir.

Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların normal olarak muayeneleri yapılır. Eğer gerekiyorsa uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli rapor işyeri hekimi tarafından düzenlenir. (İşyeri hekimi olarak karar verilemeyen bazı spesifik rahatsızlıklar için yapılması gerekenler)

Ayrıca meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak gerekir. Çalışanlarınızdan herhangi biri meslek hastalığına yakalanmış olabileceği ile ilgili bir ön rapor getirdiyse hemen aynı ortamda çalışan diğer kişilerde de aynı rahatsızlık olup olmadığını ortaya koyacak muayene işlemini başlatmalısınız. Rapor edilen hastalığın bulaşıcı / biyolojik bir etken olmasına gerek yok. Örneğin benzen maruziyeti tespit edilen bir boyacının çalıştığı boyahanede çalışan diğer kişilerin de bir an önce aynı taramadan geçmesi gerekiyor. (Kimyasal Maruziyetin Tespiti)

Sağlık gözetiminin gece postalarında çalışanlar da dikkate alınmak üzere yapılması ayrıca vurgulanmıştır.

Muayene Sıklıkları

 • Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,
 • Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,
 • Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

Ancak çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak ve işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılarak, muayene sıklığı arttırılabilir.

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmelidir.

Gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunar. Alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapar.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için;

 1. Yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapar.
 2. Gerekli hijyen eğitimlerini verir.
 3. Uygun gördüğü ek muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlar.

Diğer Sağlık Gözetim Görevleri:

 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder,
 • İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapar,
 • Tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapar, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar
 • Yıllık çalışma planını hazırlar ve işverenin onayına sunar,
 • İş sağlığı ile ilgili belirlenen uygulamaların takibini yapar,
 • Yıllık değerlendirme raporunu hazırlar.

Alt işveren çalışanları – Taşeron firma için Sağlık Gözetimi

Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek gerekir. (İşyeri hekimi alt işveren veya taşeron firma çalışanlarını muayene etmez, işe giriş ve periyodik muayene için evrak dolduramaz. Alt işveren/Taşeron Sağlık Gözetimi için bu yazımıza göz atınız.)

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 27.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019


Yorumlar

“İşyeri Hekiminin Sağlık Gözetimi” için 2 yanıt

 1. […] birisi de işverene REHBERLİK yapmaktır. (Diğer Görevleri: Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi, Eğitim, Kayıt ve Bilgilendirme, İlgili birimlerle […]