YAZZ 24+4 Tablet

doktor oneri

Etken maddeler: Herbiri 3 mg drospirenon ve 0.02 mg etinilestradiol içeren 24 film kaplı tablet (yuvarlak, bikonvex, bir yüzünde düzgün altıgen kabartma içine “DS” baskılı açık pembe renkli tabletler) ve bunları takip eden 4 plasebo tablet.

Yardımcı maddeler: Etkin madde içeren tabletler 48.180 mg laktoz monohidrat içermektedir.
Plasebo tabletler (yuvarlak ve beyaz renkli tabletlerdir) ise 52.1455 mg laktoz monohidrat içermektedir.

Endikasyonlar

 • Gebeliği önleyici etkisinin yanısıra antimineralokortikoid ve antiandrogenik etkileri sayesinde, hormona bağlı su tutulması ve buna bağlı belirtiler gösteren kadınlarda,
 • Oral kontrasepsiyon isteyen hastalarda akne vulgaris tedavisi,
 • Premenstruel disforik bozukluk (PMDD; Premenstrual Dysphoric Disorder) semptomlarının tedavisinde endikedir.yazz24

Uygulama sıklığı ve süresi :

Kombine oral kontraseptiflerin doğru sekilde alındıklarında yılda % 1 kadar basarısızlık oranı mevcuttur. Basarısızlık oranı hap alımı unutulduğunda veya doğru alınmadığında artabilir. Tabletler paketin üstünde gösterildiği yönde, hergün yaklasık aynı zamanda bir miktar su ile alınmalıdır.Tablet alımı süreklidir. Birbirini izleyen 28 gün boyunca hergün bir tablet alınır. Her bir sonraki pakete önceki kutudaki son tablet alımının ertesi günü baslanır. Çekilme kanaması genellikle plasebo tablet alımına baslanmasından 2-3 gün sonra baslar ve bir sonraki pakete başlandığında devam ediyor olabilir.

[box type=”shadow” ]

Uygulama sekli :

Bir önceki ay hormonal kontraseptif kullanımı yoksa:
Tabletler normal siklusun ilk günü (kanamanın ilk günü) alınmaya baslanmalıdır. Tablete 2. ile 5. günler arasında baslanması da kabul edilebilir, ancak bu durumda tablet alınmaya baslanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.

[ads1]

Diğer bir kombine hormonal (oral, vaginal ring, transdermalflaster) kontraseptiften geçis:
Kullanıcı tercihen, bir önceki oral kontraseptifin son tabletini (etkin madde içeren son tablet) aldığı günü izleyen günde YAZZ® 24+4’e (yazz 24)baslamalıdır. En fazla tabletsiz veya plasebo tablet alınan dönemin son gününe kadar ara verilebilir.
Vaginal ring veya transdermal flaster kullanılıyorsa YAZZ® 24+4 (yazz 24) alımına bunların çıkartıldığı gün veya en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün baslanmalıdır.

Yalnız progesteron içeren bir yöntemden (minipil, enjeksiyon, implant) ya da progesteron salımlı rahim içi sistemden (RİS) geçis:
Minipilden herhangi bir günde, (implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise birsonraki enjeksiyonun  yapılması gereken gün) geçis yapılabilir. Ancak tüm bu kosullarda tablet alımının ilk 7 günü ek bir bariyer yönteminin kullanılması önerilir.

İlk trimestr düsüğünden sonra:
Hemen baslanabilir. Bu durumda ek kontraseptif yöntemlere gerek duyulmaz.

Doğumdan ya da ikinci trimestr düsüğünden sonra:
(Emziren kadınlar için bkz. Gebelik ve Laktasyon)
Bu durumda kadınlar, tablet almaya doğumu veya düsüğü takip eden 21.-28. günleri arasında baslaması konusunda uyarılmalıdır. Eğer daha geç baslanacaksa kullanımın ilk yedi gününde ek bir bariyer yöntemi önerilir. Ancak daha önce bir cinsel birlesme olduysa, oral kontraseptife baslamadan önce gebelik ekarte edilmeli ya da kadın bir sonraki kanama dönemini beklemelidir.

Tablet alımı unutulduğunda:
Plasebo alımı unutulduğunda ek tedbire gerek yoktur, ancak plasebo alımının istem dısı uzamaması için unutulan tablet atılmalıdır. Asağıdaki öneriler sadece etkin madde içeren tabletlerin alınması unutulduğunda uygulanmalıdır:

 • Eğer kullanıcı tabletini almakta 12 saatten daha az geç kalmıssa, kontraseptif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanır hatırlanmaz tablet alınmalı ve bir sonraki tabletler de her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. Eğer 12 saatten daha fazla gecikme olmussa kontraseptifkoruyuculuk azalmıs olabilir. Bu durumda 2 basit kural uygulanır:
 1. Tablet alımına hiçbir zaman 4 günden fazla ara verilmez.
 2. Hipotalamus-hipofiz-over aksının düzgün sekilde baskılanması için 7 gün boyunca ara vermeden tablet alınması gereklidir.

Buna bağlı olarak günlük uygulamada su öneriler verilebilir:

 1. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Ayrıca ilk yedi gün için kondom gibi ek bir bariyer yöntemi kullanılmalıdır. Bu 7 günden önce cinsel birlesme olmussa gebelik olasılığı göz önüne alınmalıdır. Ne kadar çok tablet unutulursa ve bu tabletlerin unutulduğu gün tabletsiz döneme ne kadar yakınsa gebelik riski o kadar yüksektir.
 2. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Eğer ilk unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmıssa ek yöntem kullanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ya da kadın 1’den fazla tablet unutmussa 7 gün boyunca ek koruyucu önlemler alınmalıdır.
 3. Hafta: Plasebo tablet döneminin yaklasıyor olması nedeniyle güvenirlikte azalma riski yüksektir. Yine de, tablet alımında ayarlamalar yapılarak kontraseptif korumada azalma önlenebilir. Eğer unutulan tabletten önceki 7 gün boyunca tabletler doğru olarak alındıysa, asağıdaki iki seçenekten birinin uygulanmasıyla ek bir kontraseptif yönteme gerek kalmaz, aksi takdirde bu seçeneklerden ilkinin seçilmesi, ayrıca 7 gün boyunca ek önlemler alınması gerekir.
 1. Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan etkin madde içeren tabletlerini bitene dek normal zamanda kullanmaya devam edebilir. 4 plasebo tablet atılmalı ve bir sonraki kutuya hemen geçilmelidir. Kullanıcıda ikinci kutunun etkin madde içeren tabletleri bitene kadar bir çekilme kanaması beklenmez. Ancak tablet alındığı günlerde lekelenme veya kırılma kanaması görülebilir.
 2. Kullanmakta olduğu kutuyu bırakması önerilebilir. 4 günlük (hapı unuttuğu günler dahil) aradan sonra yeni kutuya baslanır.

Tablet almayı unutan kullanıcıda plasebo tablet döneminde beklenen çekilme kanaması görülmezse gebelik olasılığı göz önüne alınmalıdır.

Gastrointestinal rahatsızlıklar durumunda öneriler

Siddetli mide-bağırsak bozuklukları olması durumunda emilim tam olmayabilir ve ek kontraseptif önlemler alınmalıdır.

Eğer aktif tablet alımını takiben 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan tabletler için verilen öneriler (bkz.

Tablet alımı unutulduğunda) geçerlidir. Eğer kadın normal tablet alma programını değistirmek istemezse, gereken ekstra tabletleri baska bir kutudan almalıdır.

Menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi:

Menstruasyonu ertelemek için kullanılan kutudaki plasebo tabletler alınmaz ve yeni bir YAZZ® 24+4 kutusundaki aktif tabletlerden almaya devam edilir. Bu uzatma 2. paketteki aktif tabletler bitinceye kadar istenildiği kadar sürdürülebilir. Bu süre içinde, kırılma kanaması ya da lekelenme meydana gelebilir. Daha sonra plasebo tablet döneminden sonra,

YAZZ® 24+4 alımına normal sekilde devam edilir. Menstruasyonu haftanın baska bir gününe kaydırmak için, plasebo tablet dönemi istenildiği kadar kısaltılabilir. Aralık kısaldıkça, ikinci paket kullanılırken çekilme kanaması meydana gelmeme ve kırılma kanaması ya da lekelenme olması riski (menstruasyonu ertelemede olduğu gibi) artar

Özel popülasyonlara iliskin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Drospirenon kullanımı, hafif ve orta derecede böbrek bozukluğu olan kadınların, serum potasyum konsantrasyonu üzerine klinik olarak anlamlı bir etki göstermemistir. Teorik olarak hiperkalemi riski, tedavi öncesi serum potasyumu üst sınırda bulunan ve ek olarak potasyum tutucu ilaçlar kullanan hastalar için söz konusu olabilir.

Karaciğer yetmezliği: Sonuç olarak drospirenonun hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh B) iyi tolere edildiği söylenebilir. Karaciğer fonksiyonlarında görülen akut ve kronik değisiklikler, kombine oral kontraseptif kullanımının fonksiyon testi değerleri normale dönene dek kesilmesini gerektirebilir.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımı yoktur.
Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik popülasyonda kullanımı yoktur.

Kullanılmaması Gereken Durumlar

Kombine oral kontraseptifler asağıdaki kosulların varlığında kullanılmamalıdır ve ilk kez kombine oral kontraseptif kullanımı sırasında bunlardan herhangi biri ortaya çıkacak olursa, tedavi hemen kesilmelidir.

 • Venöz veya arteriyel trombotik/tromboembolik olayların (örn. derin ven trombozu, pulmoner emboli, miyokard enfarktüsü) veya serebrovasküler bir olayın varlığı ya da öyküsü,
 • Tromboz prodromu varlığı veya öyküsü (örn. geçici iskemik atak, angina pektoris),
 • Fokal nörolojik belirtili migren öyküsü,
 • Vasküler tutulumlu diabetes mellitus,
 • Venöz veya arteriyel tromboz için ciddi olan tek, ya da birden fazla risk faktörünün varlığı da bir kontrendikasyon olusturabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler),
 • Ağır hipertrigliseridemi ile bağlantılı pankreatit veya pankreatite benzer öykü.
 • Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe, ciddi karaciğer hastalığı öyküsü veya varlığı,
 • Ağır veya akut böbrek yetmezliği,
 • Karaciğer tümörü varlığı veya öyküsü (iyi veya kötü huylu),
 • Eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veya memenin bilinen ya da süpheli malign hastalıkları,
 • Tanı konulmamıs vaginal kanama,
 • Bilinen gebelik veya süphesi
 • Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi birine asırı duyarlılık hali.

Tıbbi muayene/konsültasyon :

Kombine oral kontraseptif kullanımına tekrar baslayacak ya da yeni baslayacak olanların “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/önlemler” bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı, kombine oral kontraseptif kullanımı süresince de periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Özellikle kontrendikasyonlar (örn. geçici iskemik atak v.b.) veya risk faktörleri (örn. ailede venöz veya arteriyel tromboz öyküsü) kombine oral kontraseptif kullanımı süresince ilk kez ortaya çıkabileceğinden periyodik medikal değerlendirme önem tasır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği kabul edilmis kurallara dayanarak her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak, genel olarak servikal sitoloji de dahil olmak üzere kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları özellikle kapsamalıdır.

Kullanıcılar oral kontraseptiflerin HIV enfeksiyonları (AIDS) ve diğer cinsel yolla bulasan hastalıklara karsı koruyucu olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Azalmıs etkinlik :
Kombine oral kontraseptiflerin etkinliği tablet alımı unutulduğunda (bkz. Tablet alımı unutulduğunda), mide-bağırsak bozuklukları olması halinde (bkz. Mide-bağırsak bozuklukları durumunda), ya da es zamanlı ilaç tedavilerinde (bkz. İlaç etkilesmeleri) azalabilir.

Azalmıs siklus kontrolü :
Tüm kombine oral kontraseptiflerde, özellikle kullanımın ilk aylarında düzensiz kanamalar (lekelenme veya kırılma kanamaları) gelisebilir. Bu nedenle herhangi bir düzensiz kanamanın arastırılması yaklasık 3 siklusluk bir adaptasyon süresinden sonra anlamlıdır. Eğer kanama düzensizliği devam eder veya kanamalar düzenliyken ortaya çıkarsa hormonal olmayan etkenler göz önüne alınmalı ve malignite veya gebeliğin ekarte edilmesi için kürtajın da dahil olabileceği uygun tanısal girisimlerde bulunulmalıdır.Bazı kadınlarda tablet alınmayan dönemde çekilme kanaması olusmayabilir. Eğer kombine oral kontraseptif, “Kullanım Sekli ve Dozu” bölümünde belirtilen sekilde kullanıldıysa kadının gebe olması beklenmemektedir.

Ancak kombine oral kontraseptif, ilk gerçeklesmeyen çekilme kanamasından önce kullanım kurallarına uygun kullanılmadıysa ya da çekilme kanaması iki kez gerçeklesmediyse kombine oral kontraseptif kullanımına devam etmeden önce gebelik ekarte edilmelidir.

[box type=”info” ]

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi X’dir.

[/box]

[box type=”warning” ]

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):
YAZZ® 24+4 gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır.
YAZZ® 24+4 gebelik döneminde kontrendikedir. [/box]

Gebelik dönemi:

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelikte kullanımı kontrendikedir. YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin kullanımı sırasında gebelik meydana gelmesi durumunda kullanım durdurulmalıdır. Ancak, yaygın epidemiyolojik çalısmalar ne gebeliğinden önce kombine oral kontraseptif kullanmıs olan kadınların çocuklarında doğumsal kusur riskinde herhangi bir artısı ne de erken gebeliği süresince yanlıslıkla kombine oral kontraseptif kullanıldığında olusan bir teratojenik etkiyi göstermemistir.

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelikte kullanımına iliskin veriler, YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelik, fötus ya da yenidoğanın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında sonuçlara varılmasına izin veremeyecek kadar kısıtlıdır. Konu hakkında epidemiyolojik veri henüz mevcut değildir.

Laktasyon dönemi:
Laktasyon, anne sütünün miktarında azalmaya ve bilesiminde değisikliğe yol açabileceğinden, kombine oral kontraseptifler tarafından etkilenebilir. Bu yüzden emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikle önerilmemelidir. Kontraseptif steroidler ve metabolitleri küçük miktarlarda anne sütüne geçebilir.

Üreme yeteneği / Fertilite:
YAZZ® 24+4, bir oral kontraseptiftir. Kullanıldığı sürece fertiliteyi engeller.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki gözlenmemistir.

İstenmeyen etkiler

Kombine oral kontraseptiflerin kullanımıyla iliskilendirilen en ciddi yan etkiler “Uyarılar/önlemler” bölümünde ele alınmıstır.

Asağıdaki diğer yan etkiler kombine oral kontraseptif kullanıcılarında bildirilmis ve iliskileri ne doğrulanmıs ne de yanlıslığı kanıtlanmıstır.

Göz
Seyrek: Kontakt lense toleranssızlık

Gastrointestinal sistem
Yaygın: Bulantı, batında ağrı
Yaygın olmayan: Kusma, diyare

İmmün sistem bozuklukları
Seyrek: Hipersensitivite

İncelemeler
Yaygın: Kiloda artıs
Seyrek: Kiloda azalma
Metabolizma ve beslenme
Yaygın olmayan: Sıvı tutulumu

Sinir sistemi
Yaygın: Bas ağrısı
Yaygın olmayan: Migren

Psikiyatrik düzensizlikler
Yaygın: Depresif duygu durumu, duygu durum değisiklikleri
Yaygın olmayan: Libido azalması
Seyrek: Libido artısı

Üreme sistemi ve meme
Yaygın: Meme ağrısı, meme hassasiyeti
Yaygın olmayan: Memede hipertrofi
Seyrek: Vaginal akıntı, memede akıntı

Cilt ve cilt altı
Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker
Seyrek: Eritema nodozum, eritema multiforme

Ailesel anjiyoödemi olan kadınlarda egzojen estrogenler anjiyoödem belirtilerinin ortaya çıkmasına veya alevlenmesine yol açabilirler.

Doz asımı ve tedavisi

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin doz asımı ile ilgili klinik deneyim yoktur. Preklinik çalısmalarda doz asımına bağlı bildirilen ciddi yan etki yoktur. Kombine oral kontraseptiflerin kullanımı sonucu elde edilen deneyimlere göre YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin aktif tabletlerinin asırı dozda kullanımında görülebilecek belirtiler, bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vaginal kanamadır. Antidotu yoktur ve tedavisi semptomatik olmalıdır.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Drospirenon ve östrojen
ATC kodu: G03AA12

Kombine oral kontraseptiflerin kontraseptif etkisi ovülasyon inhibisyonu ve servikal salgıdaki değisiklikler gibi birçok faktörün etkilesmesi ile ortaya çıkar. Kombine oral kontraseptiflerin gebeliğe karsı korumanın yanısıra, bazı olumsuz yönleri olmakla beraber (bkz. Uyarılar, Yan etkiler) doğum kontrol yöntemine karar vermede yararlı olabilecek birçok olumlu özellikleride vardır. Sikluslar daha düzenli, kanamalar sıklıkla daha az ağrılı ve hafiftir. Kanamaların hafifliği, demir yetmezliği olusmasında azalmaya yol açar. Drospirenon kontrasepsiyon dışında da bazı yararlar sağlar. Antimineralokortikoid özelliği sayesinde, sıvı tutulması nedeniyle ortaya çıkan kilo artısını ve diğer belirtileri engeller. Estrogen’in yol açtığı sodyumtutulmasını önleyerek, iyi bir toleransa ve premenstrüel sendrom üzerinde olumlu etkilere yol açar.

Kısaltılmıs hormonsuz dönemi ile YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler, PMDD konusunda incelenmistir. PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder), PMS’nin (Prementrual semptom) daha ciddi biçimidir. 500’den çok kadının katıldığı plasebo kontrollü iki Faz III çalısmada YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler PMDD semptomlarının hafifletilmesinde klinik üstünlük göstermistir. Drospirenon, etinilestradiol ile birlikte HDL’de artısa yol açarak lipid profilini olumlu etkiler. Antiandrogenik etkisi sayesinde deri üzerinde olumlu etkilere ve akne lezyonlarında ve deri yağlanmasında azalmaya yol açar. Ek olarak, drospirenon etinilestradiol’e bağlı seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) artısını, dolayısıyla endogen androgenlerin bağlanması ve inaktive edilmesini engellemez.

Orta derecede akne vulgarisi olan kadınların tedavisinde etkinliğinin ve güvenliliğinin incelendiği iki çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalısmada YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler tüm birincil etkinlik parametrelerinde (inflamatuvar lezyon, noninflamatuvar lezyon, total lezyon sayısı, ve ISGA (Investigator’s Stated Global Assessment) skalasına göre ‘temiz’ veya ‘tama yakın temiz’ olarak sonuç veren hasta oranı ve sayısında) ve ikincil etkinlik parametrelerinde akneye karsı klinik ve istatistiksel olarak anlamlı etki göstermistir.

Drospirenon’un androgenik, estrogenik, glukokortikoid ve antiglukokortikoid etkinliği yoktur.
Bu durum antimineralokortikoid ve antiandrogenik özellikleri ile, drospirenon’un biyokimyasal ve farmakolojik profilinin doğal progesterona benzemesini sağlar. Bunların dısında, endometriyum ile yumurtalık kanserlerinde azalma gösterilmistir. Ayrıca, daha yüksek dozlu kombine oral kontraseptiflerin (0.05 mg etinilestradiol) memenin fibrokistik tümörlerinde, yumurtalık kistlerinde, pelvik inflamatuvar hastalık ve ektopik gebelik sıklıklarında azalma sağladığı gösterilmistir. Düsük doz kombine oral kontraseptiflerde de bu özelliğin geçerliliği henüz tam olarak saptanmamıstır.

Raf ömrü: 48 ay.
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/Aluminyum blister’de etkin madde içeren 24 adet ve etkin madde içermeyen 4 adet film kaplı tablet.

Beseri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamıs olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

RUHSAT SAHİBİ

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53
34770 Ümraniye – İstanbul
Tel: (0216) 528 36 00
Faks: (0216) 538 37 40

RUHSAT NUMARASI
126/93
İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 02.03.2009saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

157 yorum

 1. merhaba. Ben gynelle draje kullanmaya başladım fakat sigara kullanıyorum. pko sendromu var bende. sigara çok zararlı mıdır azaltsam sakıncası olur mu? Birde 7 gün kullanılmadığım süreçte sigara ve alkol alabilir miyim? kendimi kapana kısılmış gibi ihissediyorum 🙁 teşekkürler şimdiden

 2. merhaba yaklaşık 1 senedir yazz24+4 kullanıyorum ama doktor kontrolünde kullanmaya başlamadım geçen ay regl tarihimden 10 gün sonra ağrılı bir şekilde kanamam oldu hep ilk bir kaç ay olur diye okudum ama benim olmadı 1 sene sonrasında oldu. geçen ay başlayan bu kanama daha sonra kahverengi akıntı halini aldı ve tekrar regl olana kadar devam etti. bu ay 11 nisanda regl oldum, bitti ve 1 gün sonrasında yine aynı şekilde başladı. sizce ne yapmalıyım bu durum neden olabilir. bilgi rica ediyorum teşekkürler

 3. Merhaba ben ilk defa hap kullanmaya başladım yazz 24+4 kullanıyorum bugün 3.tabletimi alacağım merak ettiğim bir kaç soru var bu yazz tableti kullanırken son beyaz tabletlere gelindiğinde adet olacağım söyleniyor peki adet olma sürecim gecikirse ve o günlerde ilişkim olursa ek korunma gerekir mi yoksa o güne dek aldığım haplar beni korur mu? Adet olduğum da elimdeki kututu bırakıp yeni kutuya mı başlayacağım? Beni aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

  • İlacı adet olsanız da doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanmaya devam edin. Doğum kontrol hapları %100 koruyuculuk sağlamayacaktır. Eğer bebek düşünmüyorsanız ilacı kullanırken dahi ek koruma yöntemlerini (kondom, ria….) kullanmaya devam edebilirsiniz.

 4. merabalar,
  yazzi uzun zamandir arada bir iki ay ara vererek kullaniyorum. esim ben ilaci kullanmiyorken korunuyor ben ilac kullanirken ek bir yontem kullanmiyoruz. en son uc ay kadar kullanip ikii ay ara vermistim sonrasinda yeniden basladim birinci kutuyu icerken ucuncu haftada bir tablet unuttum bu yuzden de beyazlari atlayip ikinci kutudaki pembeleri icmeye devam ettim. cekilme kanamasi gorulmesinin beklenmedigini soyluyor lakin yine de endiseliyim test yaptirmali miyim?

  • ilacı düzensiz kullanmanız etkisini azaltacaktır. Zaten doğum kontrol haplarının yüzde yüz koruma sağladığını söyleyemeyiz. eğer korunmasız şüpheli bir cinsel ilişkide bulunduysanız hamile kalmış olma olasılığı az da olsa vardır.

 5. bu beyaz tabletler ilaç değilse nedir? ne işe yarar?

  ilacın yan etkileri zamanla geçer mi? bunyenin ilaca alışma sureci gibi birşey soz konusu mudur? oyleyse en fazla ne kadar sürebilir?

  (örneğin 4 gün önce başladım, 2 gündür bulantım ve biraz da başdönmem var)

  • Beyaz tabletler kontrol içindir ve nişasta içerir. Yan etkileri zamanla tolere edilebilir ancak artacak olursa doktorunuza durumunuz hakkında bilgi verin. Alışma süreci için 7 gün normaldir. Sıkıntılarınız daha uzun sürecek olursa ilacı kesin ve doktorunuza başvurun.

 6. Merhabalr.. Yazz 24+4 kullaniyorum 19. Gunun hapini icmeyi unuttum. Aradan 15 saat gibi bi sure gectikten sonra hatirladim ve hemen ictim. Bu ayki kutuya basladigimdan beri cinsel iliskim olmadi. Bundan sonraki gunlerde beyaz haplara baslayana kadar ek yontemle korunmam gerekir mi ? Tesekkurler…

 7. yaklaşık olarak 2 yıl yazz 24+4 kullandım.ocak ayının 20sinde bıraktım.çocuk düşünüyoruz.4 ay olucak bu ay.bu sürenin normal olduğunu düşünüyorum fakat yine de bir an önce hamile kalmak istiyorum.doktora başvurmak için ne kadar bir süre beklemem gerekli?Teşekkür ederim…

 8. sancım çok vardı doktor 6 ay tedavi için yazz 24+4 ü kullanmamı söyledi kullandım ama etrafımdakiler bakireyken kullanmanın çok zararlı olduğunu çocuğumun olmucağını söylüyolar çok korkuyorm acaba 6 ay çok zarar verir mi bundan sonra kullanmasam bişey olur mu?

  • doktorunuzun tavsiyesine uyun. İlacı bırakmayı düşünüyorsanız doktorunuza mutlaka danışın, onun önereceği şekilde ilacı sonladırın,
   ilaç kullanımı sonucu çocuk olmaması gibi bir durum söz konusu değildir, hamile kalmanız gecikebilir sadece.

 9. merhaba. ben yazz 24+4′ 8 nisan pazar günü başladım. doktorum bana adetimin ilk günü içmem gerektiğini söyledi. dün adetimin ilk günü idi ve üzerine yapıştırılması gereken günleri yalnış yapıştırmışım. pazar günü ilk sırada olan ilaçların sonuna denk geldi pembe kısımda son hapı içtim bende, devamında bugün 9 nisan pazartesi ilacını aynı saatte ve ilk baştan başladım sorun olurmu sizce? birde ilişkiye korunmasız ne zaman başlayabiliriz. ilac ne zaman etkisini gösterir. ?

  Teşekkür ederim.

 10. mb ben de yazz ı ilk kez kullanmaya başladım.bu benim doğum kontrol hapı olarak ta ilk deneyimim..adetimin ilk günü almaya başladım.ilk paket bitti.3.beyaz hapta adet başladı ancak, normal adet süreci işlemiyo.kuru kuru lekeler halinde.2.veya 3.gün kanama az oldu. bugün 4.gün ve çamur gibi lekeler var bunlar normal mi acaba?normalde ilk 3 gün adetim fazla olur sonraki 4 günde giderek azalırdı.ben bu ay doğru dürüt adet görmedm diyebilirim.ara kanamalar olacak mı yoksa bu aya özgü mü bu durum,?beni bilgilendirirseniz memnun olurum.teşekkürler, kolay gelsin..

 11. mrb bn evlnmedn önce adetm düzenlydi fakat evlndktn snra düzensizlikler başladı bu arada bes aylık evliym doktora gttgmde sol tmurtalğmda iki cm lik kst ckti adetle atarsn ddi adetimin iknci gnü yne gttm ve kaybolms sadece kalıntsı kalms milim klms ddi yazz 24+4 verdi ama bu kornma hapı oldugndan gebe kalmama engelmidir bn hmen hamile kalmak istyrm bu hapı kmrb bn evlnmdn önce adetm ullnrsam kalamazmymm lütfn yardmcı oln teşkkürler

 12. merhaba ben 19 yaşındayım. doktora adet sancım oldugu için gittim bana yazz 24+4 hapını verdi 1 sene boyunca kullanmam gerektigini söyledi. annemde o ilacı kullanırsam yumurtalılarımın tembelleşecegini ve ilerde cocugumun olmama riskini oldugunu söyledi . korktugum için ilaca başlayamadım bana yardım edermisiniz?

  • gördüğüm kadarıyla tıpla annen arasında sıkışıp kalmışsın. Aslına bakarsan bu ilacı adet düzensizliği için kullanıp da hamile kalan milyonlarca kadının yanında hamile kalamayanlar yok degil. ancak bu kadınların veya partnerlerının üreme fizyolojilerindeki kusurdan mı ya da ilacın etkisinden mi bilinemez. ilacı kullanıpta çocuk sahibi olamazsan ilerde annem haklıymış dersin. o yüzden ben susuyorum…

 13. merhaba.Ben yazz 24+4 doğum kontrol hapını 4 ay boyunca kullandım,isteksizlik,sinir gibi ya etkiler gördüm. Çevremdende doğum kontrol haplarının zararlı oldugunu duydugum için bıraktım 1 ay kullanmadım. Ancak 1 ayın sonunda yani bu ay tekrar kullanmaya başladım.Şu an daha önce kullanmış olduğum zamanlardan çok daha rahatsız edici etkiler görüyorum. İsteksizlik ve bunun yanında depresyon. Sürekli ağlıyorum herşeye sinirleniyorum ve herşeyle ilgili hep kötü şeyler düşünüyorum. Bu benim hayatımı etkilemeye başladı. İlacı bırakmak istiyorum.Şu an ilacın 16. günündeyim hapları tamamlamammı gerekir yoksa tamamlamadan bırakabilirmiyim? bu vücut dengemde bir sorun yaratırmı?Böyle ara kısa zaman ara verip tekrar başlayıp hemen tekrar bırakmak zarar verirmi? Yardımcı olursanız çok memnun olurum,şimdiden teşekkür ederim

 14. merhabalar
  ben yaz24+4 u dogum kontrol hapi olarak kullaniyorum 1 aydir.doktorun tavsiyesiyle regl doneminin 3.gunu basladim ve butun paket unutulmadan bitti.beyazlar dun bitti ama regl olmadim.yani kirik bi kanlanma var ve koyu renk ama regl kanamasi gibi gelmiyor ve hemen yeni pakete baslamali miyim?

 15. merhaba,benim regl’im çok düzensizdi(1,5 aydır kanamayok) doktora gittim ve polikistik over teşhisi koydu.ve yazz 24+4 ilacı yazdı ama nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum.yani hemen kullanmaya başlamalı mıyım?ve hangi renk ilaçla başlamalıyım?beyaz olandan mı pembe olandan mı? mümkünse anlayabileceğim dille söyleyin tıp terimleriyle çok anlayamıyorum.teşekkür ederim….

 16. Merhaba, Ben de yazz a bu ay başladım ancak hapı yanlış kullandığımı fark ettim.yani şöyle.daha önceden gynelle hapını kullanıyordum bayadır.ancak eczacı bana adetin ilk günü içmemi söyledi ben de öyle yaptım.Aslında öyle değilmiş burdan okuduğuma göre.Şimdiyse 4. beyaz ilaç bitti dün ve ortada kanama yok malesef.Sizce ne yapmam gerekir? ikinci kutuya bugün başlamam gerek ama başlayayım mı başlamayayım mı bilemiyorum bu durumda.bu kullanım şeklime göre? ben söylenenden 5 gün geç içmiş oldum ilacı.yardımcı olursanız çok memnun olurum.Teşekkür ederim şimdiden.

  • Sağlık sistemimizin en büyük açıklarından biri de ne yazıkki destek sağlık hizmetinin eksik veya hiç verilmemesi. Doktorunuz size önerdiği ilacı nasıl kullanmanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde izah etmelidir.

   Bir önceki ay hormonal kontraseptif kullanımı yoksa:
   Tabletler normal siklusun ilk günü (kanamanın ilk günü) alınmaya baslanmalıdır. Tablete 2. ile 5. günler arasında baslanması da kabul edilebilir, ancak bu durumda tablet alınmaya baslanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.

   Diğer bir kombine hormonal (oral, vaginal ring, transdermalflaster) kontraseptiften geçis:
   Kullanıcı tercihen, bir önceki oral kontraseptifin son tabletini (etkin madde içeren son tablet) aldığı günü izleyen günde YAZZ® 24+4’e baslamalıdır. En fazla tabletsiz veya plasebo tablet alınan dönemin son gününe kadar ara verilebilir.
   Vaginal ring veya transdermal flaster kullanılıyorsa YAZZ® 24+4 alımına bunların çıkartıldığı gün veya en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün baslanmalıdır.

   Yalnız progesteron içeren bir yöntemden (minipil, enjeksiyon, implant) ya da progesteron salımlı rahim içi sistemden (RİS) geçis:
   Minipilden herhangi bir günde, (implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise birsonraki enjeksiyonun yapılması gereken gün) geçis yapılabilir. Ancak tüm bu kosullarda tablet alımının ilk 7 günü ek bir bariyer yönteminin kullanılması önerilir.

   İlk trimestr düsüğünden sonra:
   Hemen baslanabilir. Bu durumda ek kontraseptif yöntemlere gerek duyulmaz.

   Doğumdan ya da ikinci trimestr düsüğünden sonra:
   (Emziren kadınlar için bkz. Gebelik ve Laktasyon)
   Bu durumda kadınlar, tablet almaya doğumu veya düsüğü takip eden 21.-28. günleri arasında baslaması konusunda uyarılmalıdır. Eğer daha geç baslanacaksa kullanımın ilk yedi gününde ek bir bariyer yöntemi önerilir. Ancak daha önce bir cinsel birlesme olduysa, oral kontraseptife baslamadan önce gebelik ekarte edilmeli ya da kadın bir sonraki kanama dönemini beklemelidir.

 17. merhaba ben yaz kullanırken gebe kaldım ılacları duzensız saatlerde kullanıyordum.ancak gebe oldugumu bılmeden 24 tablet daha ıctım suan 6 haftalık gebeyım.bazı doktorlar bebegı hemen almamız gerektıgını bazıları ıse cook buyuk bır rısk olmadıgını soyledı suan cok korkuyorum bebegıme bır zarar vermıs mıyımdır?

 18. MERHABALAR
  BEN 21 YAŞINDAYIM BEKARIM. 2-3 YILDIR HORMON BOZUKLUĞUM VAR VE SÜT HORMONLARIM ÇOK YÜKSEK.2 AYDIR ADET OLMUYORDUM BUNUN ÜZERİNE 2 HAFTA ÖNCE DOKTORA GİTTİM BANA YAZZ 24+4′Ü VERDİ ONU KULLANIYORUM 10 GÜNDÜR AMA BEN HALA ADET OLMADIM HERGÜN MİDE BULANTISI VE BAŞ AĞRISI ÇEKİYORUM VE BU HAPI KULLANDIKTAN SONRA AKINTIM DAHA FAZLA GELMEYE BAŞLADI ACABA NE ZAMANA KADAR ADET OLMAYACAM BU DURUM BENİ ÇILDIRTIYOR.

 19. merhaba.. 4 ay kullanımdan sonra bebek istediğim için hap kullanımını son 28 tableti tamamladıktan sonra bıraktım. Kasık , bel ve kalça ağrılarım olmaya başladı. Jinekoloğuma yakın zamanda muayene olduğum için herhangi bi rahatsızlığım olmadığını biliyorum. Bu ağrıların sebebi ilacı yeni bırakmış olmamdan mı kaynaklanıyordur.
  iyi çalışmalar

 20. yazz 24+4 tableti 2 aydır kullanıyorum bu gün 2. tabletimin son hapını aldım fakat bulunduğum yerde ( yurt dışında yaşıyorum ) hapı kargo ile gönderecekler. hapın kullanımında yeni tablete geçmeden 3-4 gün ara vermiş olmamın bir sakıncası var mıdır ? yeni tabletim elime geçtiği gün mü kullanmalıyım yoksa yeni adet dönemim için bir sonraki ayı mı beklemeliyim ? ve son olarak hapı kullanmaya yeniden başladığımda ilk 7 gün ek korunma yöntemlerine devam etmem gerekirmi yoksa hap tek başına yeterli olacakmıdır ? teşekkürler

  • eger 4-5 gunluk ara olacaksa bir sonraki ay kullanmaya baslamaniz uygun olur. Ancak durumunuzu doktorunuzdan teyit etmelisiniz.
   Dogum kontrol haplari tek baslarina %100 koruyuculuk saglayamazlar. Dolayisiyla sadece dogum kontrol hapi kullaniyor olmak sizi gebelik kismen korur. Bu koruyuculuk seviylerine ulasana kadar ozellikle ilk 7-15 gun icinde ek dogum kontrol yontemleri kullanilmasi tavsiye edilir. Ancak ikinci kutuya devam edecekseniz ve dogum kontrol hapinin tek basina olan etkinliginden memnunsaniz boyle bir ek onleme gerek kalmaz.

 21. merhaba ilacı daha önce 6 ay kullandım çok memnun kaldım adet düzensizliği için kullanmıştım. sivilcelerimde azalma ve tüylenme problemlerimede iyi gelmişti. sorunlar 4 ay sonra tekrarlayınca tekrar başladım bir aya yaklaştı azda olsa renkli akıntım oluyo genelde akıntım oluyordu ama renkli akıntı adetimden sonra geçmedi bunun sebebi nedir acaba ?

 22. merhaba 18 yaşındayım ve 17 günlük evliyim yazz24+4 hapına ilk kullanımım günümün ilk günü başladım ve adetim 11 gün falan sürdü evlediğim gün bitti yani 11 gündü ama ertesi gün kanama devam etti 16 eylüle kadar kanama devam etti ve bu arada baş dönmesi gögüsde şiddetli agrı ve nefes darlıkları kullanımda bi hafta sonra başladı ara ara ağrılar ve baş dönmesi hala var ama kanama yok hapı hala kullanıyorum kullanmaya devam etmelimiyim yoksa bırakmalımıyım

  • ilaca devam etme konsunda ilacı başlamanızı öneren doktora danışmalısınız.
   Ağrılarınızın ve baş dönmelerinizin nedenini bu ilaç olarak düşünüyorsanız ilacı bırakmalı ve doktorunuzun tavsiyesine uymalısınız.
   İlacınızı kutu tam olarak bitmeden herhangi bir zamanda bıraktığınızda kanama görebilirsiniz. Dayanabilecekseniz ilacı kutu bitene kadar kullanın ve yeni kutuya başlamadan doktorunuzu ziyaret edin.

 23. merhaba 20 yaşındayım ve 6 aylık evliyim ilk kullanışım yazz24+4 hapını almaya ilk adet günümde başladım hapa ve 17gün süren adet kanaması yaşadım bugün ilacın 24.günü ilişkiden sonra hala kanamam oluyor az miktarda ve gün içinde devam etmiyor bunun nedeni ilaç mıdır? ve ilaca ilk kutu bitince hiç ara vermeden 2. kutuya mı başlayacağım yoksa yeniden adet günümümü bekliyeceğim?hemen bilgilendirirseniz sevinirim çünkü son 4 hapım kaldı .teşekkürler.

 24. merhaba ben bir senedir evliyim yazz24+4 kullanıyorum bir şikayetim yok ama hapın uzun süre kullanımı sıkıntı oluşturabilir mi ileride çocuk olmasında problem oluşturabilir diyorlar doğru mu? birkaç ay ara verip kullanmanın yan etkileri azaltmada faydası olabilir mi

  • Doğum kontrol haplarının kısırlık yaptığı hakkında net bir bilgi olmasa da hapı uzun süre kullananlarda hapı bıraktıktan sonra hemen hamile kalma oranları düşüktür. Özellikle ilk 3 ayda hamile kalamama sorunu olabilir. ilacın kullanımı esnasında aylık ya da bir dönem ilaca ara vermenin ilacın yan etkileri için bir faydası olmadığı gibi, kullandığınız ilacın etkisini de düşürebilir.

 25. biliyorum doktorunuza başvurun diyeceksiniz amam yinede sizdende bilgi almak istiyorum…ilaca başlayalı 15 gün oldu. hiçte unutmadım..ek korunma yöntemi kullanmıyoruz çocuk kalabilirmi?..ayrıca 2gündür ellerimde ve ayaklarımda aşırı bir kaşıntı yanma var bu apın bir yan etkisi olabilirmi?birde pembe haplar bittiğinde mutlaka adet görürüm değilmi??

  • genel olarak doğum kontrol hapları koruyuculuğuna hemen başladığına inanılır ancak üreticiler hastalarını ilk 3 hafta için ek koruma yöntemleri uygulamaları konusunda telkinde bulunurlar. İlacın tam ve düzgün şekilde kullanılması durumunda bile %100 koruma sağladığı iddia edilemez. Ancak bu durum diğer doğum kontrol yöntemlerinde bile aynıdır. Dolayısıyla daha fazla koruma sağlamak için bir kaç yöntem beraber kullanılması gerekebilir. Ürtiker (döküntü, kaşıntı) her ilaç da olduğu kadar doğum kontrol ilaçlarında da aynı oranda görülebilir. İçerdiği kimyasallar kişiden kişiye farklı yan etkiler gösterebilir. Ancak şu andaki kaşıntınızın direk bu ilaçtan kaynaklandığını iddia etmek yanlış olur. Pembe haplar bittiğinde adet görüyor olmalısınız. Adet görmemeniz ilacın işe yaramadığı anlamına gelmez. Bu durumda doktorunuza başvurmalısınız.
   Site kullanım şartları hakkında bu yazımıza bir göz atın.

 26. ilacı 9 gün kullandım yan etkileri çok oldu. sürekli uyumak istiyordum vajinal kaşıntı ayaklarımda agrı vardı ve sürekli lavobaya gidiyordum. bu yüzden ilacı bıraktım 4 gündür ilacı kullanmadım. yan etkileri geçmeye basladı ancak adet kanamm geldi ve daha yeni adetim bitmişti bu durum normal mi kaç gün adet görürüm çok şiddetli oluyor .

  • Doğrudur! Bu site hastaları bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Burada yayımlanmış yazılar ve cevaplar hiçbir zaman doktorunuzn tavsiyesi yerine geçmez! Sağlığınızla ilgili acil cevapları burada bulabilirsiniz ancak tam ve sağlıklı cevabı doktorunuzn yapcağı fizik muayene ve tetkikler sonuc edinebilirsiniz. Site kullanımı hakında ayrıntılı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

 27. merhaba ben bu hapı 1 bucuk aydır kullaniyorum ve gecen ay 2 beyaz hapım kalmıştı ve benim adetlerim gelmişti bu ay ama 5 acık pembe hapım kaldı ve 4 beyaz hapım kalmıştı ve adetlerim geldi ve adetlerimde normal adetlerim gibi degil. sizce normalmi yoksa doktoramı gitmeliyim?

 28. İY GÜNLER. YAZZ DOĞUM KONTROL İLACINI 1 AYDIR KULLANIYORUM. İLK KULLANMAMDA KANAMAM NORMALDE 7 GÜN SÜRERKEN 15 GÜN SÜRDÜ.

  HAP BİTTİKTEN SONRA, BU AYKİ REGL DÖNEMİM İSE SADECE 3 GÜN SÜRDÜ VE ÇOK ÇOK AZ GELDİ.
  BU DURUM NORMAL Mİ?? CEVABINIZI BEKLİYORUM

 29. iyi günler 39 gün sonra düğünüm var. genel bir yumurtalık ve rahim kontrolü için doktora gittim. ve doktor korunmam için bana yazz doğum kontrol hapını verdi.düğünüm temmuzda ama bu ay adetimin 2. günü kullanmaya başlamamı söyledi.erken değil mi? iğne ile korunma hapa kıyasla daha iyi değil midir???

 30. merhabalar ben bu hapı aldım gecen ay adetım 20sındeydı sımdı adetımın ılk gunu baslasam hapa obur ay yanı temmuzda adetım ne zaman gelır .hap 28 gun suruo bu bır paket hap bıttıgındemı gelıo 2.adet.cunku dugun gunumde adet olmak ıstemıorum.
  ilk defa ıcıcem bu hapı .acele cvpp yazarmısınız

 31. iyi akşamlar ben 2 aydır yazz 24+4 kullanıyorum ilk kutuya adetimin 1. günü başladım ve ilacın 16. gününde lekelenmelerim başladı ve bu lekelenmeler 6 _7 gün sürdü başka adet kanamam olmadı şuan ikinci kutuyu kullanıyorum ve bu kutuda da 14. gününde lekelenmelerim başladı ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevirnirim..

 32. mrb bnde polıkstk over sendromu var doktorum bana yazz 24+4 werdı ama kılo almaktan korkuyorum cunku bu sendromdan 10kılo aldım ve ne yapsam veremıyorum sımdı o hapla yıne kılo alırsam kafayı yerım cok kılo aldırır mı kullanmasam ne olur lutfen yardımcı olurmusunuz?

 33. gecen ay mensimin ucuncu gununde yazz24+4 kullanmaya basladim. 3. beyaz ilaci da bugun aldim. ama pembe ilaclari alurken de beyaz ilaclari alirken de kanamam olmadi. son beyaz ilaci kullandigimda da mens olmadiysam yeni bir yazz 24+4 e gecmeli miyim? ilac kullanimini birakip beklemem daha mi uygun olur?

 34. merhaba,
  adetimin 3. gununde yazz 24+4 kullanmaya basladim. bugun etken madde icermeyen beyaz tabletlerden 3.sunu kullandim ancak ne pembe tabletleri kullandigim donemde ne de beyaz tabletleri kullandigim donemde kanamam olmadi. son beyaz tableti de kullandigim zaman mens olmamis olmam durumunda yeni bir kutuya baslamalimiyim yoksa ilac kullanimina ara mi vermeliyim? tesekkurler, selin

 35. iyi günler açık pembe hapların yirmincisini dün aldım ve akşamında hafif kanama oldu bugün de az miktarda kanama var bu normal mi beyaz haplara başladıktan sonra olması gerekmiyor muydu kanamanın ne yapmam gerekir aynı kutuya kalan haplarla devam mı edeyim yeni kutuya mı başlıyım

 36. S.N admin Yazz 24+4 hapından aldık ve kullanmaya başlayacağız ama bunun için bana daha detaylı bir bilgi vermeniz mümkün mü birde sorum olacak o beyaz haplara qelindiğinde ilişkiye qirme durumunda hamile kalma riskimiz nedir. şimdiden tşkr ederim..

 37. bu ilacı kullanalı 3ay oluo hatta bitti 4. kutuya geçtim fakat ilk kullanımda 10 gn oldu adetim sonraki ay 3 bi sonrakinde 2 şimdide yanlışlıkla beyaz tabletleri önceden içmişim yeni kutuya başladım fakat hala adet olmadım normal mi bu? birde ben beyaz tabletler bitince adet oluorum.

  • YAZZ® 24+4, paketin üstünde oklarla gösterildiği yönde, her gün yaklasık aynı zamanda bir
   miktar su ile alınmalıdır. Etkin madde içermeyen 4 tabletin alımına baslanmasından 2-3 gün
   sonra kanama baslar ve bir sonraki pakete baslandığında devam ediyor olabilir.

 38. yaz24+4 kullandım. beyaz hapların 3. sünü içtiğim gün adet oldum.ama diğer gün 4. hapı içtim.bir sonraki gün de yeni kutuya geçtim.acaba adet olunca beyaz hapı bırakıp yeni kutuya mı geçmeliydim? Ayrıca beyaz hapları kullanırken hamile kalma riski var mı? pembe haplar gibi koruyucu mu ? yoksa beyaz hapları içerken ilişkiye girmemeli miyim? cevap şimdiden teşekkürler

  • YAZZ® 24+4, paketin üstünde oklarla gösterildiği yönde, her gün yaklasık aynı zamanda bir miktar su ile alınmalıdır. Etkin madde içermeyen 4 tabletin alımına baslanmasından 2-3 gün sonra kanama baslar ve bir sonraki pakete baslandığında devam ediyor olabilir.
   YAZZ® 24+4 ile ilk kutuya baslama: Bir önceki ay doğum kontrol hapı kullanılmıyorsa tabletler kanamanın ilk günü alınmaya baslanmalıdır. Tabletlere kanamanın 2 ile 5. günleri arasında da baslanabilir ancak, bu durumda ilk 7 gün boyunca ek bir yöntemle korunulmalıdır.

 39. yazz 24+4 kullanmaya baslayali iki gün oldu. ilacın 24 etkin madde içeren pembe hapları ve ardndan 4 adet etkin olmayan beyaz hapları alacagımı anladım. Sorum şu : beyaz haplar bitince regl oluyoruz ve regl dönemi bitene kadar ilacı almıyorum degil mi ? Bilgi ve aydınlatmanizi rica ederim. simdiden tesekkurler

 40. merhaba benim adet düzensizliğim vardı.ancak ilaclarla hasta olabiliyorum doktorum bana yazz 24+4 verdi ama adet dönenin kullanılacağını bilmiyordum ilacı aldığımda adetim bitmişti şimdi ne yapabilirim?.ilacı kullanmaya başlayabilirmiyim.teşekkürler

 41. İYİ GÜNLER .. BEN BU İLACI YAKLAŞIK 7 AYDIR KULLANIYORUM .
  KULLANMAYA BAŞLADIĞIN İLK AY ARA KANAMA GÖRÜLMÜŞTÜ VE BENDE İLACI KULLANMAYI BIRAKMIŞTIM . DOKTOR KONTROLÜNE GİTTİĞİMDE İSE DOKTOR BU BELİRTİNİN İLK BAŞTA OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ VE BENDE TEKRAR KULLANMAYA BAŞLAMIŞTIM . ŞİMDİ ARADAN NERDEYSE 6 AY GEÇTİ VE BENİM YİNE ARA KANAMAM OLDU . SİZCE NE YAPMALIYIM ? BIRAKMAM MI GEREKİYOR ACABA ?

 42. merhaba,

  Regl dönemim çok ağır geçtiği için arkdaşım daha önce yazz24+4 kullandığını ve regl döneminde hiç ağrı çekmediğini belirtti. Yalnız arkadaşım evli ve ben bekarım. Benim için sakıncası olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Cvbınız için şimdiden tşk ederim.

 43. arkadaslar yaklasik 1 yildir kullaniyorum ve cok memnunum hic bir sorun yasamiyorum cok sukur fakat sunu sorucam ilaci son bir aydir almadim ve hala regli olmadim.normal gunumden 2 gun gecti.ilac birakilinca ne kadar zaman korumasi devam eder yada korurmu?hamileligi biraktiktan ne kadar zman sonra beklemeliyim?..tesekkurlerr

 44. kolay gelsin 24+4 e adetimin bittiği gün İLK defa başladım ve adetimin bittiği gün denk geldi sevgilimle ilişkiye girdik ama başka yoldan.. kazara hamile kalabilirim diye o gün eczaneden bu ilacı aldım. ve o gün başladım bunun bi sakıncası var mı ve bugün ilacım bitti hala kanama olmadı placebo tabletlerini alınca mı kanama başlayacak. ve en önemlisi bu kadar önlem yeter mi hamile kalmamam için..

 45. merhaba.ben yaz24+4 ü adetimin 3. günü almaya başladım.aradan 13 gün geçtikten sonra tekrar adet oldum.ilaç kullanımında haplar bitmeye yakın yani beyaz tabletleri almaya başladığımda adetimin olması gerektiği yazıyordu.fakat şuan ilaçların daha yarısındayım.acaba bir sorun mu var? yapmam gerekiyor

 46. meraba gecen gece alkol alıcam die yazz24+4 tablet almadım gecede ilişkiye girdim ve vajinama bosaldı sabah 10 gıbı almadıgım tableti aldım 12 saat gecmeden diodu akşam ustu gine ilişki durumu oldu vajinama bosaldı eşim hamile kalma ihtimalim varmı akşam normal tablete devam ettim 10 da gine ilaçımı aldım

  • kesin bir şey söylemem… kaçıncı tablet ve adetinizin kaçıncı günüydü? ilaç başlandıktan sonra ilk 3 ay ilişki için dikkatli olunmalı… herhangi anormal bir durum tspit ederseniz doktorunuza durumunuz hakkında bilgi vermelisiniz…

 47. meraba yardımcı olursanız çok sevinirim:
  ya ben önce diane 35 kullandım 7-8 kilo aldırdı.daha sonra gynelle draje kullandım bikaç ay kadar ama gene faydası olmadı.şimdide yazz kullanıyorum 2 ay oldu.kahverengi bi akıntı geliyo korkuyorom.bu arada ben bu ilaçları hormon bozukluğu için kullanmıştım.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.