ROACCUTANE

doktor oneri

Bugüne kadar yaklaşık 12 milyonu aşkın akneli hastanın tedavisinde başarı ile kullanılmıştır.

Türkiye’de ise 1995 yılından bu yana kullanılmaktadır ve binlerce hasta bu tedaviden yararlanmıştır.

Başlıklar

Roaccutane Nedir?

ROACCUTANE, izotretinoin içeren ‘Retinoid’ türevi bir ilaçtır. Retinoidler kimyasal yapı ve klinik kullanımdaki etkileri bakımından A vitaminine benzer özellikler gösteren bileşiklerdir.

ROACCUTANE kullanmakta olan bir kişinin dolaşım sisteminde bulunan maddelerle A vitamini alan bir kişinin dolaşım sisteminde bulunan maddeler aynıdır, yalnızca miktarları farklıdır.

Roaccutane Etkisini Nasıl Gösterir?

Ciddi düzeyde akneli veya daha önceden uygulanan tedavi alternatiflerine düşük düzeyde yanıt veren kişilere ROACCUTANE tedavisi uygulanabilir. ROACCUTANE yağ bezlerinin yağ salgısını çok büyük ölçüde azaltır. Aynı zamanda komedon olarak tanımladığımız siyah ve beyaz noktaların oluşumunu engeller. Bir antibiyotik olmamasına rağmen bakteri sayısını ve bir takım mekanizmalar sayesinde ‘enflamasyon’u (iltihap) azaltır. Akneyi oluşturan bu dört faktör üzerinde etkilidir ve çok önemli yararlar sağlar. Genellikle dört aylık bir tedavi kürü akne şikayeti olan pek çok kişinin tamamen iyileşmesini veya bir daha oral tedavi gerektirmeyecek ölçüde düzelmesini sağlar.

Hasta Onay Formu Niçin Gerekli? Bu Formu İmzalamak Zorunda mıyım?

Retinoid türevi ilaçlar çok çok etkilidirler ve yalnızca dermatologlar tarafından reçete edilerek kullanılabilirler.

Bunun ana nedeni retinoidlerin teratojenik potansiyele sahip olmalarıdır. Teratojenik etki herhangi bir ürünün (ilacın) hamile bir hastaya verilmesi durumunda, hastanın o hamilelikten doğacak bebeğinin bu ürünün kullanımından dolayı belirgin bir zarar görmesidir. Bu zarar bir gelişme bozukluğu veya sakatlık biçiminde olabilir. Bu olası yan etki nedeniyle retinoidlerin Hasta Onay Formu ile reçetelenmesi ve dağıtımı yalnız ükemizde değil ROACCUTANE’ın klinik kullanımda bulunduğu pek çok ülkede devam eden bir uygulamadır. Hasta Onay Formu; hem hekimin hastayı tam olarak bilgilendirmesini, hem de hastanın kendisine tedavi hakkında yapılan açıklamaları tam olarak anladığını güvence altına almak amacıyla hayata geçirilmiş olan bir uygulamadır.

Hasta Onay Formları’nda hastanın imzaladığı yazılı metin ilacın kullanımı konusunda bilgilendirildiği ve kendisine yapılan açıklamaları tam olarak anladığını ifade etmektedir. Bu formun imzalanması tedavi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemini peşin olarak kabullenmek değildir, amaç sadece gerekli bilgilerin aktarımını güvence altına almaktır.

Uygulama hem hastanın hem de hekimin yararına dönüktür ve esas olarak ürünün teratojenik etkisini, ortaya çıkmadan kontrol altına alabilmek amacıyla yapılmaktadır. Bu uygulamanın esasları T.C. Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve direktifleri doğrultusunda şekillenmektedir.

Teratojenik Etkiye Sahip Tek İlaç Roaccutane mıdır?

Hayır. ROACCUTANE teratojenik olduğu bilinen çok sayıda ilaçtan yalnızca biridir. Ancak teratojenik bir etkiye yüksek bir oranda yol açabileceği bilindiğinden dolayı gelişigüzel kullanımını önlemek amacıyla Hasta Onay Formu ile birlikte reçetelenmektedir.

Örneğin hamile bir kadının röntgen filmi çektirmesi de benzer şekilde taşıdığı bebeğin sakatlanmasına yol açabilecek bir uygulamadır ve bu nedenle röntgen filmi çekilecek olan bayan hastalara hamile olup olmadıkları mutlaka sorulur. Bilinen ve kullanılan ilaçların hiçbiri hamilelik sırasında tam güvenli değildir. Hamilelik sırasında en güvenilir biçimde kullanılabilecek ilaçların dahi hamileliğin 3 ila 9. ayları arasında kullanıldığında nasıl bir sonuca yol açacakları önceden bilinememektedir.

Teratojenik Etki Beni de Etkiler mi?

Şayet erkekseniz teratojenik etki sizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. ROACCUTANE kullanımı sperm oluşumu ve yapısı üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. ROACCUTANE kullanan erkeklerden doğacak çocuklar bu ilacın kullanımından kaynaklanan bir risk taşımazlar. Yani, teratojenik risk yalnızca doğurgan çağdaki kadınlar için geçerlidir. Bayan hastalar bu yan etkiden sakınmak amacıyla tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 1 ay boyunca hamile kalmaktan kaçınmalı, yani gebeliği önleyici tedbirler almalıdırlar. Bu sürenin bitiminde her anne adayı hamile kalabilir ve sağlıklı bebekler dünyaya getirebilir. Bu aşamada, bu anne adayının ROACCUTANE kullanmamış olan herhangi bir anne adayından hiçbir farkı yoktur.

Ne Yapmalıyım?

Yapmanız gereken şey son derece basit: Çocuk doğurma çağında bir bayan iseniz ve tedavi süresi boyunca hamile kalma olasılığınız varsa ROACCUTANE kullanımından 1 ay önce başlayarak, kullandığınız süre boyunca ve bu sürenin bitimini izleyen bir ay boyunca hamilelikten korunmalısınız.

Hekiminiz size etkili korunma yöntemleri konusunda bilgi verebilir. Bunun dışında bir de yapılmaması gereken şey var: İster kadın ister erkek olun, ROACCUTANE kullandığınız süre boyunca ve bu sürenin bitimini izleyen 1 ay boyunca kan bağışında bulunmayın. Bu durum sizi hiçbir şekilde etkilemez ancak istemeden başkalarına zarar verebilirsiniz. Bağışladığınız kan hamile bir kadın hastaya verildiği takdirde bu hastada teratojenik yan etkinin ortaya çıkmasına neden olur. Dolayısıyla tüm hastaların tedavi süresi ve bu süreyi izleyen 1 ay boyunca kan bağışında bulunmamaları gerekir.

Roaccutane Kısırlığa Yol Açar mı?

Hayır açmaz. Kısırlığa neden olan herhangi bir maddenin ilaç olarak kullanılması zaten mümkün değildir. ROACCUTANE tedavisi sırasında hamile kalınmaması gerekir.

Bu konuyu iyi bilmeyen kişiler bazen ROACCUTANE’ın “kısırlığa yol açtığı” endişesine kapılmaktadır ki, bu tamamen yanlış bir bilgidir. ROACCUTANE ne kadın ne de erkek hastalarda herhangi bir şekilde kısırlığa yol açmaz.

Roaccutane Depresyona Neden Olur mu?

Eldeki verilerden hareketle ROACCUTANE ile depresyon arasında bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlanamamıştır. Ancak, akne hastaları yaş grupları ve hastalıklarının özelliği nedeniyle depresyon, anksiyete ve benzeri psikiyatrik rahatsızlıklar açısından bir risk grubudur. Bu bakımdan izlenmelerinde fayda vardır. Yoğun olarak olumsuz duygular içindeyseniz ve daha önce zevk aldığınız etkinliklere yönelik ilginiz azaldıysa hekiminizle temasa geçiniz.

Roaccutane Kullanımı için Yaş Sınırı Var mıdır?

Belirli bir yaş sınırı yoktur. Yapılan klinik çalışmalarda hastaların yaş dağılımındaki alt sınır 14 olarak verilmektedir. Ancak bazı kliniklerde 8-9 yaş grubundaki hastalara ROACCUTANE tedavisi uygulandığı görülmektedir. Alt sınır olmadığı gibi üst sınır da yoktur.

Roaccutane’ı Kimler Kullanamaz

Hamileler, tedavi sırasında hamile kalabilecek durumda olan (doğum kontrolü uygulamayan) hastalar ROACCUTANE kullanmamalıdır.

Ayrıca ROACCUTANE karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda, A vitamini hipervitaminozu görülen hastalarda, kan yağları aşırı yüksek olan hastalarda ve bu ilaca ya da benzer maddelere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. ROACCUTANE diyabetli, obez, alkolik, lipid metabolizması bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Roaccutane Tedavisi Ne Kadar Sürer?

ROACCUTANE için ideal tedavi süresi 6 ila 20 hafta arasında değişmektedir. Ancak tedavi bundan daha kısa veya daha uzun olarak belirlenebilir. Hastaların %85’i 16 hafta içinde başarılı bir biçimde tedavi olurlar. Ancak klinik iyileşme bu 16 haftalık tedaviyi izleyen süre boyunca da devam eder.

Tedavi Dozu Nedir?

ROACCUTANE dozu hastanın kilosuna göre belirlenir günlük doz çoğunlukla 0.5 ila 1 mg/kg/gün aralığında verilir.

Örneğin, 60 kg’lık bir hasta için günlük doz 30 ila 60 mg arasındadır. Aknenin nüks etmemesi için ise hastanın 120 ila 150 mg/kg arasında bir total kümülatif dozu almış olması gerekmektedir.

Yani, örneğimizdeki hastanın (60 kg) tedavi sonunda 7200 mg ile 9000 mg arasında bir total dozu almış olması gereklidir. Diğer bir deyişle, bu hastanın tedavi boyunca 20 mg’lık kapsüller içeren kutulardan 12-15 kutuluk bir dozu alması gerekir.

Laboratuvar Testleri Neden Gereklidir?

ROACCUTANE tedavisi planlanan hastalardan serum lipidleri, enzim profilini içeren laboratuvar testlerinin istenmesinin nedeni hastalarda mevcut bir lipid anomalisi veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olup olmadığını önceden saptamaktır.

Her ne kadar düşük sıklıkta görülse de ROACCUTANE kullanan hastalarda serum lipidlerinde ve karaciğer enzimlerinde bir miktar artış görülebilir, bu nedenle laboratuvar testleri tedavi başlangıcında ve hekimin uygun göreceği aralarla tedavi sırasında da uygulanır. Sözü edilen değerlerde hafif bir yükselme olabilir, ancak bu değerlerin aşırı yükselmesi durumunda hekimin öngöreceği biçimde dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesi uygulamasına gidilir.

Laboratuvar testlerinde oluşabilecek herhangi bir değişim hemen hiçbir zaman kalıcı değildir ve tedavinin kesilmesi ile eski haline döner.

Roaccutane Tedavisi Ne Ölçüde Başarılıdır?

Şu ana dek yapılan çalışmalarda 120 mg/kg’lık total doza ulaşana dek ROACCUTANE kullanan her 100 hastanın 61’inin akne problemini tamamen geride bıraktığı, geri kalan 39 hastanın 23’üne ek bir antibiyotik tedavisi gerektiği, 16’sına ise ek bir kür ROACCUTANE tedavisi uygulanarak tamamen iyileştiği saptanmıştır.

Ne Zaman İyileşmeye Başlayacağım?

ROACCUTANE kullanan milyonlarca hastanın yakından izlenmesi sayesinde tedavi sırasında nelerle karşılaşacakları neredeyse kesin olarak önceden bilinmektedir. Büyük bir olasılıkla tedavinin hemen başlangıcında yağ salgısının azaldığını, cildinizin kurumaya başladığını göreceksiniz. Kuruma sonucu sizi rahatsız edebilecek bulgular daha çok ağız kenarlarında (kellit) ve burun içinde olacaktır.

Endişelenmeyin, çok sık görülen bu durum ilacın etkisini gösterdiğine dair en önemli bulgudur. Genellikle ilk hafta içinde yüze hafif bir kırmızılık yayılabilir, bir süre sonra bu kendiliğinden düzelecektir. İkinci haftada akneleriniz biraz daha kötüleşebilir; paniğe kapılmayın, bu da tedavinin doğal bir parçasıdır; bir süre devam edecek ve ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 4 hafta sonra yüzünüzdeki akneler iyileşmeye başlayacak, bunu izleyen 1-2 hafta içinde de siyah ve beyaz noktalar (komedon) yok olmaya başlayacaktır. Kistlerin iyileşmesi ise tedavinin sonlarına doğru gerçekleşebilir. Eğer akneleriniz gövdenizde ise iyileşme biraz daha geç ortaya çıkacaktır.

Başka Bir Ek Tedaviden Yararlanmalı mıyım?

ROACCUTANE tedavisi sırasında ağızdan tetrasiklin tedavisi uygulanmamalıdır. Hekim laboratuvar testlerine dayanarak bayan hastalarda oral bir anti-androjen ilaç (ağzıdan alınacak bir çeşit hormon tedavisi) tedavisini gerekli görebilir.

Bunun dışında bazı hastalarda da tedavinin ikinci haftasında ortaya çıkan alevlenmeyi baskılamak için steroidli kremler yararlı olabilir. Ayrıca, nemlendirici ve yumuşatıcı kremler ağız kenarı, burun içi ve yüzün diğer bölgelerindeki kurumayı engelleyecek ve cildi rahatlatacaktır. Başka bir ek tedaviye gerek yoktur.

Roaccutane Tedavisi Sırasında Hangi Yan Etkilerle Karşılaşacağım?

ROACCUTANE’ın en önemli yan etkisi potansiyel bir yan etki olan teratojenik etkidir (hamile iken kullanılması durumunda doğacak bebekte görülecek hasar). Etkin doğum kontrolü uygulandığı takdirde hasta bu yan etkiye maruz kalmaz ve tedavinin bitiminden 1 ay sonra istediği herhangi bir zamanda hamile kalarak sağlıklı çocuklar doğurabilir. Bunun dışında kan lipidlerinde ve karaciğer enzimlerinde yükselmeler (tedavi esnasında bu değerlerde bir yükselme olsa bile tedavi kontrollü biçimde sürdürülebilir), ciltte, özellikle de ağız kenarları ve burunda bir kuruluk, gözlerde kurumadan kaynaklanabilecek bir konjonktivit söz konusu olabilir. Bunun dışında ağrı kesicilerle giderilebilecek nitelikte bir kas ve kemik ağrısı görülebilir. Ancak bu ya etkiler hemen her zaman tedavinin sona ermesinden itibaren 2 ila 4 hafta içinde ortadan kalkar.

ROACCUTANE hastaları tedavi sonrasında en uzun süre ile izlenmiş olan hasta grubudur, dolayısıyla ilacın etkinliği ile birlikte yan etkileri de tamamen bilinmektedir.

Kısacası ROACCUTANE tedavisinde genelde sürprizlere yer yoktur.

Yan Etkilerin Hafifletilmesi veya Kontrol için Neler Yapılabilir?

Özellikle ağız kenarlarında ortaya çıkan kurumanın (kelilit) önüne geçebilmek için yağlı bir merhem kullanmak uygundur. Şayet ciltteki genel kuruma gözleri de etkilemekte ise hastalar tedavi boyunca kontakt lens yerine gözlük kullanmalıdırlar. Kas ve eklem ağrısı sözkonusu olursa nonsteroid anti-enflamatuar ilaçlar veya parasetamol yarar sağlayacaktır.

Roaccutane Tedavisinde Ortaya Çıkabilecek Yan Etkiler Kalıcı mıdır?

Yukarıda da belirtildiği gibi geri dönüşü olmayan tek yan etki bayan hastaların tedavi sırasında hamilelikten korunamamaları sonucunda teratojenik yan etkiye maruz kalmalarıdır. Bunun dışındaki yan etkilerin hemen tamamı tedavi kesildikten sonra ortadan kalkar. Yukarıda sayılan yan etkilerden pek azı (lipid ve enzimlerdeki yükselme gibi) kimi zaman tedavinin kesilmesini gerektirir, diğer yan etkiler doz ayarlaması yapılarak tolerans sınırları içine alınabilir.

Roaccutane Kullanırken Deniz ve Güneşten Yararlanabilir miyim?

ROACCUTANE tedavisinin ilk aşamalarında genellikle yüzde bir kızarma ortaya çıkar. Bu durum yağ bezlerinin yağ üretiminin azalması ve dolayısıyla ortaya çıkan cilt kuruması ile de ilişkilidir. Güneş ışınlarının bu kurumayı daha da şiddetlendirmemesi ve kızarıklığı artırarak ciltte aşırı bir yanma ve renk bozukluğu oluşturmaması için ROACCUTANE kullanan hastaların kızgın güneşte güneş banyosu yapmamaları önerilir.

Böyle bir güneşe çıkmak durumunda olan hasta yüksek koruyucu faktörlü güneş kremleri kullanmalı ve yüzünü bir şapka siperliği ya da başka bir araçla korumalıdır. Denize girmenin ise herhangi bir sakıncası yoktur.

Roaccutane Tedavisi Sırasında Özel Bir Beslenme Rejimi Uygulamam Gerekir mi?

Sanılanın aksine beslenme tarzının aknenin varlığı ve şiddeti ile iişkili olmadığı bilinmektedir. ROACCUTANE tedavisi sırasında ise hekim aksini önermediği sürece özel bir gıda rejimi uygulamak gereksizdir.

Roaccutane Tedavisinin Bitiminden Sonra Herhangi Bir Yan Etki Ortaya Çıkar mı?

Daha önce de belirtildiği gibi ROACCUTANE tedavisi sırasında sürprizlere yer yoktur, bunun da ötesinde ROACCUTANE kullanmış olan hastalar çok uzun dönemler boyunca (9-10 yıl) izlenmiş olup ilacın tedavi sonrasındaki uzun dönemde güvenirliği de kanıtlanmıştır.

Renal transplantasyon (böbrek nakli) geçirmiş hastalarda bile ROACCUTANE tedavisinin uygulanabilmesinin temelinde ilacın hem kısa hem de uzun dönemli etki ve yan etkilerinin çok iyi bilinmesi yatmaktadır.

Roaccutane Kullanırken Alkol Alabilir miyim?

Tedaviyi uygulayan hekim aksini önermediği takdirde ROACCUTANE kullanan hastaların alkol kullanmalarında bir sakınca yoktur.

Roaccutane Kullandığım Sırada Makyaj veya Cilt Bakımı Yapabilir miyim?

ROACCUTANE kullanan hastalar ciltlerinin daha da kurumasına yol açmayan her türlü cilt bakımını yaptırabilir ve makyaj yapabilirler.

Roaccutane’ı Akneye Ek Olarak Başka Bir Hastalığı Olan Hastalar da Kullanabilir mi?

Şu ana dek yapılan çalışmalarda aknenin yannda bir takım ek rahatsızlıkları olan bazı hastalarda ROACCUTANE tedavisinin başarı ile uygulandığı görülmüştür.

Bu hastalıklar arasında gastrointestinal sistem rahatsızlıkları, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, nörolojik hastalıklar, motor nöron hastalığı, multipl skleroz, müsküler distrofi, epilepsi, endokrin hastalıklar, diyabet, hiperlipidemi ve renal transplantasyon mevcuttur.

Bununla birlikte diyabet, obezite, epilepsi, hipertrigliseridemi dikkatli olunması gereken sistemik hastalıklardır.

Roaccutane Diğer İlaçlarla Geçimli midir? Herhangi Bir Etkileşime Girer mi?

ROACCUTANE oral kontraseptiflere (doğum kontrol ilaçları), antikoagülanlarla, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ve parasetamol ile etkileşime girmez, ancak A vitamini içeren diğer preparatlarla, tetrasikli türevi antibiyotiklerle, fenobarbital türevleri ile kullanılmamalıdır, çok gerekli olmadıkça karbamazepin türevleri ile de birlikte verilmemelidir. ROACCUTANE topikal (cilt üzerine sürülerek uygulanan) ilaçların hepsi ile geçimlidir.

Roaccutane Kansere Yol Açar mı?

ROACCUTANE kansere yol açmaz, aksine bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanımına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Roaccutane Tedavisi Ekonomik midir?

Yaklaşık 16 yıldır dünya tedavi gündeminde bulunan bu preparatın sunduğu eşsiz tedavi olanaklarına karşın hastaya olan ekonomik maliyeti üzerinde de bir takım araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan biri, 5 yıl boyunca oral ve topikal tedavi alternatifleri ile tedavi edilmekte olan bir akne hastasının katlanmış olduğu ilaç, doktor vizitesi, tahlil ve kozmetik ürün masraflarının ROACCUTANE tedavisini aşan bir boyuta varabildiğini ortaya koymaktadır.

Bu durum klasik tedavilere dirençli akne hastalarının tedavisinde önemli bir değerlendirme kriteridir.

Roaccutane’ı Saklamak için Özel Koşullar Gerekir mi?

ROACCUTANE da diğer ilaçlar gibi serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır, özel bir saklama koşulu gerektirmez.

Hekime Ne Zaman Başvurmalıyım?

ROACCUTANE tedavisini uygulayan hekimler normalde aylık aralarla hastayı kontrol etmek isteyeceklerdir. Bu ara kontroller haricinde beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde tedavi uygulayan hekime başvurulmalıdır.saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

4 yorum

 1. Merhaba arkadaşlar…
  Bende bu ilacı kullandım bir bucuk yıl oldu tedavim biteli sonrasında yaşadıklarımı anlatayım.
  İlk olarak bu ilaç son çaredir, eğer diğer tedavi yöntemlerini denediz ve çözüm olmadıysa bu tedaviye başvurun.
  Roaccutane içeriği itabiriyle genlerle oynayan bi ilaç, kullanım sırasında zorlu dönemlerden geçiyorsunuz.
  Ayrıca yan etkisi çok fazla olan bir ilaç.
  Evet sivilceler konusunda %80 başarı sağladı, sadece sırt bölgesinde sivilceler çıkıyor diğer bölgelerde nadiren tek tük .
  Kullanım sırasında ateşlenmeler, gözlerde kuruluk vücutta halsizlik, kemiklerde ağrı , sinir, dudaklarda çatlama, yüzde soyulma gibi birçok yan etksini gördüm.
  Tedavi süreci bittikten sonra birçoğu geçti sadece gözlerimde ki kuruluk tam olarak geçmedi , zaten ilacın tamamen vücuttan atılması 2 yıldır.

  Bilmeniz gereken diğer birşey de cildiniz eskisi gibi olmaz daha hassas bir yapı alıyor, özellikle yaz aylarında fark ediyorsunuz.

  İzler konusunda da rahat olabilirsiniz, ben de fazla bir iz kalmamıştı , daha sonra 2 ay soyucu bir krem kullandım ve hiç yok diyebileceğim derece de izler var.

  Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar sormak istediğiniz bişi olursa yardımcı olmaya çalışırım.

  İlacı kullanan arkadaşlara acil şifalar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.