Titreşim Maruziyet Değerleri

İşverenin, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alması ve gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirlemesi gerekir. Bu maruziyet durumu çalışanın sağlığını etkileyecek düzeyde olduğu tespit edilirse, riskler yok edilir veya en aza indirilir.

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.

El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi ifade eder.

Titreşim maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri ifade eder.

Titreşim maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri ifade eder.

El-kol titreşimi için;

 • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
 • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

Bütün vücut titreşimi için;

 • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
 • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2

Titreşim Risk Değerlendirmesi

İşveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken;

 • Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil olmak üzere maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
 • Kişisel veya ortam titreşim ölçümleri sonucu elde edilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
 • Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
 • Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
 • İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
 • Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
 • Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
 • Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
 • Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere de dikkat etmelidir.

Titreşimi Maruziyetini Azaltmak

İşveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturmalı ve uygulamaya koymalıdır. İşveren maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirlemeli ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almalıdır. Titreşimi azaltmak için;

 • Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini tercih edebilir.
 • Yapılan iş göz önünde bulundurarak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanı seçebilir.
 • Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlayabilir.
 • İşyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulayabilir.
 • İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlaması gerekir.
 • İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgilendirmeyi yapar ve eğitimler verebilir.
 • Titreşime neden olan cihaz/alet veya aracın maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak için tedbir alabilir.
 • Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenleyebilir.
 • Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamalıdır.

Titreşim ile ilgili Sağlık Gözetimi

Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla, işveren, çalışanların aşağıdaki koşullarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Bu kapsamda işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekiyorsa veya ölçümlerde titreşim maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyetin olduğu saptandıysa, sağlık gözetimi sonuçlarını da dikkate alarak gerekli koruyucu önlemleri almalıdır.

Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde;

İşyeri Hekimi Tarafından;

 1. Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Çalışanların özellikle, maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri alması sağlanır.
 2. İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate değer bulgular hakkında bilgilendirilir.

İşveren Tarafından;

 1. İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirmesi gerekir.
 2. Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirmelidir.
 3. Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesini sağlamalıdır. Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
 4. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlamalıdır. Böyle durumlarda işyeri hekimi, maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM – Ekleme: 25.03.2022


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir