İşyeri Hekimi Neler Yapar, Neler Yapmaz?

İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre belirlenir. Genel olarak işyeri hekiminin bazı temel görevleri şunlardır:

İşyerinde sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi: İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasında aktif rol alır. Bu, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin organizasyonu, çalışanların sağlık durumunun takibi gibi faaliyetleri içerir.

İşyerinde sağlık risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü: İşyeri hekimi, işyerindeki sağlık risklerini değerlendirir ve bu riskleri azaltmak için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunur. Bunun için işyerinde yapılan işlerin sağlık açısından risklerini değerlendirir, riskleri belirler ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlar.

Çalışanların sağlık sorunlarının takibi ve tedavisi: İşyeri hekimi, çalışanların sağlık durumunu izler, sağlık sorunlarını tespit eder, uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirir. Ayrıca çalışanların sağlık taramalarını yapar ve gerekli durumlarda raporlar düzenler.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve izlenmesi: İşyeri hekimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır ve bu konuda çalışanları bilgilendirir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını tutar, gelişmeleri izler ve gerekli raporlamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmesi: İşyeri hekimi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler düzenler. Bu eğitimler, işyerindeki risklerin farkındalığını artırmak, doğru çalışma tekniklerini öğretmek ve acil durumlara nasıl müdahale edileceğini öğretmek gibi konuları kapsar.

İşyeri hekiminin yetki ve sorumlulukları, bulunduğu ülkenin mevzuatına ve sağlık hizmetleri organizasyonuna göre değişebilir. Bu nedenle, ilgili ülkenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak hareket etmek önemlidir.

İşyeri Hekiminin tedavi etme yükümlülüğü olmadığı kanaatindeyim. İşyerinde “birinci basamak sağlık merkezi” şartları sağlanmadığı sürece tedaviye yönelik herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.

Birinci Basamak Sağlık Merkezi

Birinci basamak sağlık merkezi, öncelikli olarak birey ve toplum sağlığını korumak, sağlık sorunlarını önlemek ve tedavi etmek amacıyla hizmet veren, genellikle ilk sağlık hizmetinin verildiği birimdir. Birinci basamak sağlık merkezlerinin şartları genellikle şunları içerir:

  • Erişilebilirlik: Hastaların kolayca ulaşabileceği konumda olmalıdır.
  • Hasta Kabulü: Tüm bireylere (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum fark etmeksizin) hizmet vermeli ve kayıt altına almalıdır.
  • Çok Yönlü Sağlık Hizmetleri: Önleyici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilmelidir.
  • Kullanılabilir Ekipman ve İlaçlar: Temel tıbbi cihazlar ve ilaçlar bulundurulmalıdır.
  • Profesyonel Sağlık Personeli: Yeterli sayıda ve nitelikte sağlık personeli (doktor, hemşire, sağlık memuru vb.) görev yapmalıdır.
  • Referans Sistemi: İleri tıbbi inceleme veya tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için daha büyük sağlık kurumlarına sevk edebilmelidir.
  • Sağlık Kayıtlarının Tutulması: Hastaların sağlık geçmişi ve tedavi kayıtlarını sistemli bir şekilde tutmalıdır.
  • Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık: Hastalık önleme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmalıdır.

Bu şartlar, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve yerel sağlık yönetmeliklerine bağlı olarak değişiklikler içerebilir. İşyeri sağlık birimleri de bu temel şartlara uygun olarak donatılabilir. Ancak, bir işyeri hekiminin tedavi hizmeti sunup sunmaması ülkesel mevzuata ve o işyerindeki özel koşullara göre değişiklik gösterir.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir