İSG tarafında işveren Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği alanında, işveren yükümlülükleri oldukça önemlidir. İSG alanında yapılan düzenlemeler neticesinde yapılması gereken bazı görevler hem işverene, hem çalışana hem de iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine dağıtılmıştır. Her ne kadar bu görev dağılımı yapılmış olsa da mevzuat işvereni işyerinde oluşabilecek her türlü tehlike ve kazaya karşı birinci derecede sorumlu tutmuştur.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5nci Maddesinde belirtmiştir:

Mevzuat işvereni, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin;

  • belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi,
  • iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
  • çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla;

işyeri hekimi (İYH) ve iş güvenliği uzmanı (İGU) görevlendirmesini istemiştir. İşveren bu kişileri dilerse ve belirtilen niteliklere haiz ise çalışanları arasından görevlendirebilir.  Veya gerekli niteliklere haiz olması halinde bu hizmetin yerine getirilmesini (iş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekimi olarak) kendisi üstlenebilir. İşyeri tehlike sınıfı ve çalışan kapasitesine göre bir veya birden fazla işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi gerekebilir.

Ayrıca işveren on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ayrıca diğer sağlık personeli (DSP) görevlendirir. Eğer işyerinde tam süreli bir işyeri hekimi görevlendirilmişse “diğer sağlık personeli” görevlendirilmesi zorunlu değildir. 

Yada iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alabilir.

Herhangi bir şekilde görevlendirme yapmış olan işverenlerden, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi (Bu sürenin hesaplanmasında, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, toplam çalışan sayısına dâhil edilmez.) gereken durumlarda İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi) kurar.

Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.

Bu görevlendirmeler ve yapılanma dışında işveren;

İGU ve İYH / DSP’nin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamalı ve çalışmalarını gerçekleştirebileceği planlama ve düzenlemeleri yapmalıdır.

İGU ve İYH / DSP’nin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği profesyonelleri, üretim sahası yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri, bakım onarım ekibi vb… arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamalıdır.

İGU ve İYH tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri (İSG Kurul tutanakları, noter onaylı defter, ramak kala formları…) yerine getirmelidir.

İGU ve İYH / DSP’nin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlar.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’ne (İSGGM) bildirmelidir.

Yine Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden İSG Genel Müdürlüğe bilgi vermelidir.

işveren Yükümlülükleri İçin Önemli Noktalar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere herhangi bir şekilde İGU ve İYH / DSP görevlendirmek veya OSGB’lere yetkilerini devretmek işverenin bu hizmetlere ilişkin işveren yükümlülükleri ortadan kaldırmıyor. İşveren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi  görenlendirmiş bile olsa devlete karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından işveren yükümlülükleri devam ediyor.

İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin yetki belgelerinin geçerliliğini de takip etmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile yetkilendirilmiş İGU, İYH, DSG ve OSGB görevlendirilmesinden sorumludur.

10’dan az çalışanı bulunan Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri (veya işveren vekili, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla) işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

Aile hekimleri İşe Giriş Muayenesi Yapabilir mi?

Son Olarak,

İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

Sağlık Raporları hakkında >>>


Yorumlar

“İSG tarafında işveren Yükümlülükleri” için 4 yanıt

  1. […] sayılı İSG Kanunu daha öncede olduğu gibi işverene çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yine aynı Kanunun 26ncı maddesi gereği […]

  2. […] Kanun önünde çalışanın sağlık ve güvenliğini korumak için yükümlü kılınan tek […]

  3. […] Evden çalışma hızla yaygınlaşması nedeni ile yeni bir kavram gibi görünse de aslında “İş Kanunu Madde:14” ile esasları belirlenmiş bir çalışma yöntemidir. İş Kanunu ile belirlenen özel hükümlerin yanında diğer çalışma yöntemlerinde olduğu gibi işverenin; “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ile belirlenmiş “çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama” sorumluluğu evden çalışma tercihinde de geçerliliğini korumaktadır. İlgili kanun kapsamında bu sorumluluğunu yerine getirirken işverenden; (işverenin yükümlülükleri) […]

  4. […] “yeni” çalışma hayatında da bağlayıcı olması tekrar “iş kazası” ve “işveren sorumluluğu” kavramlarının gözden geçirilmesine neden […]