Beyaz Dişler İçin

Güzel bir gü­lü­şün ar­dın­da hem sağ­lık­lı, hem de es­te­tik diş­ler ya­tı­yor. Gü­zel diş­le­re sa­hip olan­la­rın da­ha çok gül­dük­le­ri, ken­di­le­ri­ne da­ha fazla gü­ven­dik­le­ri ve ha­ya­ta da­ha olum­lu bak­tık­la­rı araş­tır­ma­lar­la des­tek­le­nen bir ger­çek. Oy­sa bu gü­zel­lik ve sağ­lık, her­ke­sin hak­kı. Üs­te­lik diş he­kim­li­ğin­de­ki ge­liş­me­ler­le her­kes için müm­kün

Bembeyaz Dişler İçin

Do­ğal diş renk­le­ri­nin ko­yu­lu­ğun­dan ve­ya le­ke­li gö­rü­nü­mün­den hoş­nut ol­ma­yan­lar için “be­yaz­lat­ma” iş­le­mi uy­gu­la­nı­yor. Mi­ne ve di­şin ya­pı­sı ne­de­niy­le ko­yu renk­li diş­le­rin ve çe­şit­li ne­den­ler­le diş­ler üze­rin­de mey­da­na ge­len renk­len­me­le­rin gi­de­ril­me­si için ya­pı­lan iş­lem­le­re “diş be­yaz­lat­ma” (ble­ac­hing) de­ni­yor. Ev­de ya da diş dok­to­ru­nun mu­aye­ne­ha­ne­sin­de ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­la diş renk­le­rin­de tat­min edi­ci be­yaz­la­ma el­de edi­li­yor. Ön­ce diş­ler üze­ri­ne bi­rik­miş gı­da artık­la­rı, çay – kah­ve – si­ga­ra kullanımı ve fır­ça­la­ma alış­kan­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak mey­da­na ge­len le­ke­len­me­ler, diş­ta­şı ve plak te­miz­li­ğiy­le ve son­ra­sın­da ci­la­la­ma iş­le­miy­le te­miz­le­ni­yor. Böy­le­ce diş­ler, be­yaz­lat­ma için ha­zır ha­le ge­li­yor. Diş eti çe­kil­me­si ne­de­niy­le diş kök­le­ri açı­ğa çık­mış ki­şi­ler­de ise be­yaz­lat­ma iş­le­mi ya­pıl­mı­yor. İş­lem sı­ra­sın­da çay – kah­ve – si­ga­ra gi­bi renk­len­di­ri­ci gıdalardan uzak dur­ma­lı, dü­zen­li fır­ça­la­ma ve ba­kı­ma özen gös­ter­me­li­si­niz.

Benim Değil ama Benim Gibi

“Den­tal imp­lant”, 30 yıl­lık geç­mi­şi­ne rağ­men Tür­ki­ye’de son bir­kaç yıl­dır yay­gın­laş­ma­ya baş­la­yan önem­li bir diş hekim­li­ği tek­no­lo­ji­si. Halk ara­sın­da “diş çak­ma” ya da “diş ek­me” ola­rak bi­li­nen den­tal imp­lant­lar, çe­ne ke­mi­ği içi­ne yer­leş­ti­ri­len özel ba­zı mad­de­le­rin diş kö­kü gö­re­vi gö­re­rek üzer­le­ri­ne sa­bit ya da ha­re­ket­li üst ya­pı pro­tez­le­ri­nin tutunması pren­si­bi­ne da­ya­nı­yor. Ön­ce­le­ri imp­lan­tın en de­za­van­taj­lı ya­nı olan, çe­ne ke­mi­ği içi­ne ya­ban­cı bir ci­sim yerleştirildiğin­de, vü­cu­dun mad­de­yi red­det­me­si ris­ki, gü­nü­müz­de kul­la­nı­lan saf ti­tan­yum gi­bi ye­ni ma­ter­yal­ler­le neredey­se ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rıl­mış du­rum­da

Son tek­nik­ler sa­ye­sin­de, imp­lant iş­le­mi, ağır kalp ve kan­ser has­ta­la­rı, kon­trol edi­le­me­yen ağır şe­ker has­ta­la­rı gi­bi çok ağır sis­te­mik so­run­la­rı olan­lar ve ço­cuk­lar dı­şın­da­ki her­ke­se uy­gu­la­na­bi­li­yor. Gü­nü­müz­de sık­lık­la “vi­da” ve “plak” ol­mak üze­re iki tür imp­lant uy­gu­la­nı­yor.

İmplant İçin Püf Noktaları

Ağ­zın­da imp­lant des­tek­li pro­tez ta­şı­yan­la­rın dik­kat et­me­si ge­re­ken en önem­li ko­nu, ağız ba­kı­mı ve te­miz­li­ği. İmp­lant­lar di­ş e­ti al­tın­da kal­dı­ğı için hij­yen, di­ğer pro­tez has­ta­la­rı­na gö­re da­ha önem­li. Diş­le­ri­ni­zi özel fır­ça­sıy­la gün­de en az iki ke­re fır­ça­la­yın. Ağız içi gar­ga­ra ve so­lüs­yon kul­la­nın. Sert yi­ye­cek­ler­den uzak du­run, çift ta­raf­lı çiğ­ne­me ya­pın. Uy­ku sı­ra­sın­da or­ta­ya çı­kan, ço­ğun­luk­la psi­ko­lo­jik kay­nak­lı diş sık­ma ya da gı­cır­dat­ma alış­kan­lı­ğı­nın önü­ne ge­çin. Yok­sa bu, za­man­la imp­lant’in alt ya­pı­sında za­yıf­la­ma ve sal­lan­ma gi­bi imp­lant­la­rın sö­kül­me­si­ni ge­rek­ti­re­cek so­run­lar çı­ka­ra­bi­li­yor. En ufak de­ği­şik­lik­te he­ki­mi­ni­ze baş­vu­run ve dü­zen­li kon­tro­le gi­din

Bebek Bekleyenler Dikkat

Top­lum­da yay­gın olan, ha­mi­le­lik sü­re­sin­ce an­ne diş­le­rin­den kal­si­yum kay­bı olacağı ve her ha­mi­le­lik­te bir di­şin kay­be­di­le­ce­ği, yan­lış bir ina­nış. An­cak, ha­mi­le­lik es­na­sın­da­ki hor­mo­nal de­ği­şik­lik­le­rin diş ve di­şet­le­ri­ne yan­sı­ma­sı ka­çı­nıl­maz. Ay­rı­ca an­ne­nin ilk ay­lar­da aşer­me ne­de­niy­le yi­ye­ce­ği abur cu­bur, bu­lan­tı ve kus­ma ne­de­niy­le ar­ta­cak olan asi­dik or­tam, diş ve di­şet­le­ri­ni olum­suz yön­de et­ki­le­ye­bil­di­ği için çü­rü­me­ler gö­rü­le­bi­li­yor. Er­ken dö­nem­de ko­lay­ca önü alı­na­bi­le­cek bu gi­bi so­run­lar, yi­ne ül­ke­miz­de yan­lış bir şe­kil­de yay­gın olan “ha­mi­le­lik sü­re­sin­ce diş te­da­vi­si ya­pıl­maz” yar­gı­sı ne­de­niy­le ih­mal edi­le­rek te­da­vi­si zor ha­le so­ku­lu­yor

Önleminizi Erken Alın

Çocuğunuzda ortodontik sorunların varlığını anlayabilmek için erken dönemlerden itibaren düzenli olarak bir diş doktoru ya da ortodonti uzmanına başvurmalısınız. Ancak yapacağınız küçük bir kontrolle sorunun varlığını kabaca anlamanız da mümkün.

Çocuğunuzdan dişlerini ısırarak dudaklarını açmasını isteyin ve dikkatle bakın:

Üst çenedeki dişler alt çenedeki dişleri dışından kavrayarak mı örtüyor? Alt ve üst azı dişleri birbirlerini karşılıyor mu? Farklı yöne doğru ya da dönük gelen diş var mı? Alt ve üst ön dişler arasında aralık ya da mesafe var mı? Bu bulgulardan biri bile varsa hemen bir uzmana danışın.

saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.